Category: บทความน่าสนใจ

ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสีรถ

ท่านที่เปลี่ยนสีด้วยสติ๊กเกอร์ หรือที่เราเรียกว่า Carwrap หรือกระโปรงดำ หลังคาแก้ว ติดครึ่งคัน เพื่อป้องกันพี่ตำรวจเรียกดูเอกสาร เสียเวลาไปขนส่งนิดนึงและค่าธรรมเนียมนิดเดียว  แค่นี้ก็สบายแล้วครับเรามาดูขั้นตอนกันดีกว่า   การเปลี่ยนสีรถ การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ หากเจ้าของรถมิได้มาดำเนินการด้วยตนเองจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ให้แก่ผู้ดำเนินการแทนและผู้ดำเนินการแทนต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงเว้นแต่การยื่นเสียภาษีประจำปี ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ หลักฐานที่ใช้ 1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับถ่ายเอกสาร 2. หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างติดสติ๊กเกอร์ เป็นต้น 3. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่มาดำเนินการเอง) พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ ขั้นตอนการดำเนินการ 1.ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานเพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบ 2.ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐาน และผลผ่านการ ตรวจสอบรถ 3.ชำระเงินค่าธรรมเนียม    3.1 ค่าคำขอ 5 บาท    3.2 ค่าขอแก้ไขรายการในทะเบียนรถ รถยนต์ 50 บาท    3.3 ค่าขอแก้ไขรายการในทะเบียนรถ รถจักรยานยนต์ …

Continue reading