ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสีรถ

ท่านที่เปลี่ยนสีด้วยสติ๊กเกอร์ หรือที่เราเรียกว่า Carwrap หรือกระโปรงดำ หลังคาแก้ว ติดครึ่งคัน 
เพื่อป้องกันพี่ตำรวจเรียกดูเอกสาร เสียเวลาไปขนส่งนิดนึงและค่าธรรมเนียมนิดเดียว  
แค่นี้ก็สบายแล้วครับเรามาดูขั้นตอนกันดีกว่า
 
การเปลี่ยนสีรถ

การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ หากเจ้าของรถมิได้มาดำเนินการด้วยตนเองจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ
ให้แก่ผู้ดำเนินการแทนและผู้ดำเนินการแทนต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงเว้นแต่การยื่นเสียภาษีประจำปี
ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ 
หลักฐานที่ใช้
1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับถ่ายเอกสาร
2. หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างติดสติ๊กเกอร์ เป็นต้น
3. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่มาดำเนินการเอง) พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ
ขั้นตอนการดำเนินการ
1.ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานเพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบ
2.ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐาน และผลผ่านการ ตรวจสอบรถ
3.ชำระเงินค่าธรรมเนียม
   3.1 ค่าคำขอ 5 บาท
   3.2 ค่าขอแก้ไขรายการในทะเบียนรถ รถยนต์ 50 บาท
   3.3 ค่าขอแก้ไขรายการในทะเบียนรถ รถจักรยานยนต์ 10 บาท
4.รอรับเอกสารคืน

หมายเหตุ - เจ้าของรถต้องแจ้งการเปลี่ยนสีรถภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนสีรถ

Leave a Reply

Your email address will not be published.